si kabayan 2

September 14th, 2008

harita téh si kabayan keur ngahuleng we di hareupeun hawu ku pamajikanana di tanya,naha kang kabayan teu milu ngariung pan dulurna pa erte nyalametkeun orok mere aran cenah, nyeta teung, teu di ondang, tembal si kabayan, da eta erte ka uing téh keur rada sentimen, pedah uing basa kamari teu ngaronda, da maneh nu kitu tea mah iteung, uing ulah ngaronda jadi weh urang teu meunang berekat, tapi tungguan ketang sakeudeung uing rek usaha tembal si kabayan bari terus indit, datang kaburuan si kabayan culang cileung siga aya anu di teangan,ari ret kana kaleng blek urut kurupuk nyeh sikabayan imut tuluy eta kaleng di bawa teu poho mawa kai siga jang panakol,tunggu uing beraksi erte ceuk si kabayan ngomong sorangan, bari leos ngajugjug imah nu keur hajat tea,datang ka buruan anu hajat enya wae loba jelema ngariung di tengah imah,kadenge nu boga hajat keur nyampekeun pamaksudanana,atuh anu salajeng na di haturan ka bapa ustad kanggo mingpin do’a waktos nyanggakeun,na da etamah karek oge ustad bade calangap ana gombrang téh sora kaleng di takol tarik pisan bari terus di titirkeun atuh ustad anu bade ngado’a langsung kabesekan,erte anu diuk deukeut panto buru-buru ka luar nempo saha jalmana anu nakolan kaleng, ari kasampak si kabayan keur anteng nakol kaleng bari api-api teu mireungeuh,atuh erte barang nyaho si kabayan anu keur nakolan kaleng, ngan haok bae ngomong bari nyentak nanaonan ari silaing kabayan nakolan kaleng siga budak,alah pa erte lamun uing kolot ge di ondang meureun ceuk si kabayan, erte rada kaisinan atuh pok ngomong leuleuy pisan, hiap atuh kabayan asup ka imah bari nungtun ka sikabayan.

si kabayan 1

September 14th, 2008

ti peuting keneh mitoha si kabayan geus nitah ka sikabayan yen isukan kudu bareng jeung mitohana macul di sawah,kacaritakeun isuk-isuk keneh mitohana geus nanyakeun ka nyi iteung,pokna téh teung ari sikabayan geus hudang acan ku abah rek di ajak macul kasawah,na da abah kang kabayan mah tadi isuk keneh oge tos mangkat jawab nyi iteung,geus kitu mah atuh buru buru wae mitohana sikabayan rek indit ka sawah bari teu poho pesen ka nyi iteung kudu nganteuran dahareun ka sawah,datang ka sawah atuh enya we si kabayan geus aya di sawah bari geus boborot kesang lantaran geus lila sigana maculna téh,kacaritakeun pabeubeurangna nyi iteung datang nganteuran dahareun nyaeta sangu kumplit jeung deungeuna aya goreng lauk asin,lalab jengkol ngora jeung sambel tarasi mani ledok atuh geus kitu mah brak wae dalahar si kabayan daharna bareng jeung mitohana ngan barang rek ngahuap si kabayan curinghak bari nyebut abah,iteung na ieu téh asa seungit goreng daging hayam pokna téh,ngomong naon kabayan ari maneh maenya dahar jeung lauk asin ari seungit goreng daging hayam tembal mitohana, nyaan ieu mah abah ceuk si kabayan bari terus cengkat terus leumpang kanu rada anggang balik deui sikabayan geus mawa goreng daging hayam tilu keureut pingping na wungkul, abah,iteung kuring mah teu bohong tah daging hayam meunang ngagoreng teuing timana datangna ceuk si kabayan bari gek diuk deui atuh terus weh ngahanca dahar deui jeung daging hayam meunang manggih tea,atuh mitohana oge kacida helok bari bungah terus bae dahar mani ponyo pisan eukeur mah geus cape katurug turug dahar jeung daging hayam,lalab,sambel atuh mani pedo cenah,kacaritakeun geus beres dalahar nyi iteung mah buru buru balik ka imah,kacaritakeun mitohana mah jeung sikabayan beres dahar téh terus ngararoko heula,ngan si kabayan enggeus dahar téh kalahka heuay merelek wae sigana mah kaseubeuhan teuing jadi weh tunduh duka emang kabiasaan nana si kabayan mah lamun geus dahar téh sok hayang sare,tapi waktu mitohana keur ngeunah ngaroko si kabayan ujug-ujug ngomong naha bah ieu téh bet seungit maung ceuk si kabayan bari ngomong kitu téh si kabayan culang cileung,na da teu antaparah deui barang ngadenge si kabayan ngomong seungit maung ngan ber wae mitohana lumpat sakalumpat lampet teu sirik na notog-notogkeun maneh bakat ku sieun di kerekeb maung,da ceuk pamikirna si kabayan mah moal salah tadi ge basa nyebut keun seungit goreng daging hayam pan bener aya tah ayeuna oge si kabayan nyebut seungit maung mitohana mah percaya dua ratus persen,barang inget kitu atuh mitohana lumpat nambahan tarik kira-kira 130 km/jam kacaritakeun ti barang mitohana kabur si kabayan mah langsung ngampar di saung atuh dug we sare tibra pisan lilir-lilir geus rada sore terus hudang bari babatek mani siga nu ngeunah pisan,atuh leos we si kabayan balik kaimah na kasampak mitohana jeung nyi iteung keur nungguan bangun anu melang barang jol si kabayan datang atuh mani barungaheun pisan bari pok mitohana ngomong,nuhun pisan kabayan abah geus di salamet keun lamun henteu bareng jeung maneh meureun abah téh geus palastra di kerekeb maung,atuh pok wae si kabayan ngomong bangin anu dareuda pokna téh teu sawios abah eta mah ulah janten emutan tos kawajiban abdi nulungan kanu jadi kolot,si kabayan ngaleos ka dapur bari ngomong lalaunan ngan uing nu bingung téh goreng daging hayam can di bayar ka indung na si kemod.

Hello world!

September 14th, 2008

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!